Održan Prvi autorski sastanak projekta „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“

Prvi autorski sastanak projekta „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“. Održan je tokom jula mjeseca 2020. Godine. U skladu sa složenom epidemiološkom situacijom u BiH, sastanak se odvijao u tri termina te je u periodu od 13. do 17. jula 2020. godine održan petodnevni sastanak sa 38 učesnika. Ciljevi sastanka su bili (i) identifikovati moguće saradnike na poglavlju (CA), (ii) identifikovati neophodne podatke i znanja, (iii) Identifikovati poznate studije slučaja, (iv) razumjeti i prihvatiti pojedinačna zaduženja u datom vremenskom okviru, (v) dogovoriti način komunikacije između autora u poglavlju.

Posebno ističemo da se na Jahorini istovremeno održala i Rektorska konferencija BiH. Jedna od sesija projektnog sastanka je posvećena panel diskusiji između rektora javnih univerziteta u BiH i učesnika sastanka. Tom prilikom rektori su iskazali punu podršku realizaciji ovog projekta. Članovi Multidisciplinarnog autorskog tima su imali priliku razgovarati sa rektorima o konkretnim modalitetima podrške i drugim praktičnim pitanjima vezanim za realizaciju projekta. Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, je posebno istakao multidisciplinarnost kao uslov za uspješnu realizaciju projekta. Prof. Škrijelj se ovom prilikom zahvalio svim rektorima i članovima multidisciplinarnog autorskog tima za učešće i plodonosnu diskusiju.

Jednodnevni sastanak u Swissôtel Sarajevo održan je 22. jula 2020. godine. Sastanku je prisustovavalo 19 autora i 9 članova projektnog tima. Ciljevi sastanka su bili jednaki onima na sastanku na Jahorini. Tokom sastanka prezentiran je grupni rad, po poglavljima, sa sastanka na Jahorini i potom vođena diskusija.

Odabrani autori, koji nisu bili prisutni niti jednom sastanku uživo (spriječeni većinom zbog rizika od Covid-19 infekcije), prisustvovali su online sastanku održanom 27. jula 2020. godine. Sastanku je prisustvovalo deset članova autorskog tima, koji su ukratko informisani o toku, ciljevima i zadacima projekta, kao i načinu i procesu pripreme Procjene.

Po završetku sastanaka zaključeno je da koordinatori poglavlja, uz usaglašavanje sa članovima multidisciplinarnog autorskog tima dostave, vlastito viđenje proteklog procesa na sastancima, nedostatke i moguća poboljšanja u organizaciji procesa, ocjenu kvaliteta i strategiju komunikacije sa članovima tima na poglavlju, te potrebe za komunikacijom sa različitim strukturama na projektu.
Projektni tim će, potom, analizirati potrebe za nedostajućim autorima, uzimajući u obzir teritorijalnu, polnu i ekspertnu (prirodne vs. društvene nauke) jednakost. Kako nalažu procedure IPBES platforme, nakon izvršene analize će se otvoriti postupak Poziva za nedostajuće eksperte (tzv. gap filling procedura).

Prezentacije sa sastanka možete preuzeti:

Međuvladina naučno-politička platforma o biodiverzitetu i uslugama ekosistema

Organizacija i zadaci Multidisciplinarnog autorskog tima

Proces pripreme, ciljevi i koncept sadržaja procjene

Projekat Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini