Održan sastanak Multidisciplinarsnog autorskog tima u Konjicu

U periodu 25.-28. Januar 2021. godine održani su fizički sastanci autora poglavlja 3,4,5 i 6 u Konjicu.
Sastanci su bili usredotočeni na tehniku, način i stil pisanja teksta poglavlja. Nakon grupnih diskusija izrađen je plan za izradu teksta poglavlja prema zaduženjima pojedinih autora sa rokovima za period januar – april 2021. godine.

Na sastancima je, kao ko-predsjedavajući Procjene, bio prisutan i rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Rifat Škrijelj. Na sastancima je nastavljena diskusija o potrebi izrade baze podataka za potrebe projekta. Tokom pripreme pojedinačnih sekcija poglavlja Procjene tim autora, sa neizostavnom podrškom projektnog tima, već duže vrijeme radi na prikupljanju validnih izvora informacija. Ti podaci se u dostupnom obliku unose u zajedničku bazu podataka (Mendeley software). Očekuje se da će baza sadržavati više hiljada izvora informacija relevantnih za cijeli spektar budućih naučnih, društvenih, ekonomskih i institucionalnih pitanja u ovoj oblasti.
Autorski tim je identifikovao problem pristupa validnim naučnim istraživanjima i stručnim radovima koji se nalaze u bibliotekama javnih fakulteta. Stoga je prof. dr. Rifat Škrijelj predložio prisustvo koordinatora projekta i ko-predsjedavajućih Procjene da se obrate Rektorskoj konferenciji u Bosni i Hercegovini sa prijedlogom o saradnji svih bibliotka javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.
Projekt je dobio podršku svih rektora javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini tokom Prvog sastanka multidisciplinarnog autorskog tima ovog projekta (Jahorina, 15. juli 2020 godine). Tom prilikom su svi rektori javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini izrazili volju da usvojim rukovodećim kapacitetima pruže podršku članovima autorskog tima.

Sastanku se pridružila i ministrica visokog obrazovanja,nauke i mladih KS, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović. Koordinatorica projekta je predstavila projekt i njegove ciljeve. Tom prilikom, Ministrica je izrazila zadovoljstvo multidisciplinarnim pristupom projekta te podržala projektne aktivnosti.

Tokom sastanaka multidisciplinarnog autorskog tima u Konjicu (Januar, 2021 godine) pokrenuta je inicijativa za organizaciju dodatnih sastanaka sa drugim grupama interesnih stana. Održavanje ovih sastanaka bi, prije svega, doprinijelo obogaćivanju sadržaja poglavlja 5, ali i bez sumnje, dalo doprinos razvoju ostalih poglavlja Procjene. Nakon sastanka, projektni tim je predstavio ideju autorskog tima finansijeru te su dodatna sredstva odobrena za tu svrhu. Projektni i autorski tim će u narednim sedmicama razviti plan održavanja ovih sastanaka.