Održan Drugi sastanak Multidisciplinarnog autorskog tima projekta „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“

Drugi sastanak Multidisciplinarnog autorskog tima projekta „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“ održan je u periodu od 13. do jula 2021. godine na Vlašiću sa 47 učesnika. Cilj petodnevnog sastanka je finalizacija Prvog nacrta Procjene (FOD).
Prvog dana sastanka koordinatorica projekta, prof. dr. Senka Barudanović je prezentirala cilj, način rada organizaciju sastanka kao i napredak u radu na Projektu i dokumentu Procjene u prethodnoj godini. Koordinatori poglavlja Procjene su izvijestili su o toku izrade teksta poglavlja Procjene u prethodnoj godini.
Tokom drugog dana sastanka koordinatori poglavlja su detaljno prezentirali trenutni sadržaj poglavlja, uz kritički osvrt na kvalitet teksta i probleme koji su se pojavili u toku njegove izrade, kao što je nedostatak eksperata i literaturnih izvora za određene dijelove poglavlja. Drugog dana sastanka koordinatori poglavlja Procjene i autori svih poglavlja su radili zajedno, a dio vremena je posvećen i diskusiji o potrebi i mogućnostima koordinacije i saradnje između pojedinih poglavlja Procjene.
Trećeg i četvrtog dana sastanka autori su radili u okviru svojih poglavlja na usaglašavanju i dopuni tekstova po poglavljima Procjene.
Petog dana sastanka prezentiran je napredak po poglavljima, te data sumarna ocjena statusa prvog nacrta Procjene. Nakon diskusije o dosadašnjim aktivnostima i planu za naredni period, predstavljeni su rokovi za naredne korake.
Posebno ističemo da se na Vlašiću istovremeno održao i Prvi sastanak Projektnog odbora. Projektni odbor ima savjetodavnu ulogu. Njegov značaj je u usmjeravanju sadržaja Procjene i cjelokupnog toka projekta u cilju uspostavljanja kontinuiranog dijaloga između naučne zajednice i donosilaca odluka. Posljednji dan sastanka, članovi Projektnog odbora su prisustvovali radu Multidisciplinarnog autorskog tima u plenumu, gdje su bili upoznati sa napretkom u pojedinim poglavljima Procjene.
Članovi Projektnog odbora su uzeli aktivno učešće u diskusiji o sadržaju pojedinih poglavlja Procjene. Istaknuta je potreba publiciranja rezultata Procjene u vidu naučnih radova te naglašena važnost postojećih strateških i planskih dokumenata.
Po završetku sastanka zaključeno je da koordinatori poglavlja trebaju finalizirati tekst poglavlja do početka avgusta 2021. godine sa definiranom listom profila nedostajućih eksperata. Potom slijedi dvomjesečni period za internu reviziju Prvog nacrta Procjene nakon čega će biti objavljen Drugi poziv za prijavu autora. Novoizabrani autori će se pridružiti Multidisciplinarnom autorskom timu u novembru 2021. godine. Posljednja dva mjeseca 2021. godine će biti posvećena izradi Drugog nacrta Procjene.